Mäsožravé rastliny sa kedysi vyskytovali na mnohonásobne väčšej rozlohe ako v súčasnosti. Mnohým druhom a významným lokalitám hrozí zánik. Viac ako 95% biotopov mäsožravých rastlín v USA už bolo zničených a nahradených obchodmi, parkoviskami a poliami. V Európe bolo množstvo rašelinísk a močiarov, kedysi plných mäsožravých rastlín, odvodnených za účelom poľnohospodárstva. Naodlesnovaniejdramatickejšia je však situácia v juhovýchodnej Ázii, kde sú ničené lokality mäsožravých rastlín odlesňovaním a pestovaním palmy olejnej.

Medzi najzávažnejšie ohrozujúce faktory celosvetovo patria:

-    odvodňovanie krajiny z dôvodu poľnohospodárskej, stavebnej alebo inej činnosti
-    znečisťovanie a eutrofizácia močiarov
-    ničenie tropických dažďových pralesov najmä v juhovýchodnej Ázii
-    vykrádanie lokalít

 


Slovensko
Ešte do roku 1983 sa na našom území vyskytovala mimoriadne vzácna Aldrovanda vesiculosa, no vplyvom intenzívnej poľnohospodárske činnosti a eutrofizácie močiarov sme o tento jedinečný skvost prišli. Oblasť Záhoria bola ešte donedávna posiata desiatkami lokalít s výskytom nádhernej Rosičky okrúhlolistej (Drosera rotundifolia), no po rokoch odvodňovania a intenzívneho poľnohospodárstva ostalo už iba pár zanikajúcich lokalít. Jej osud je na západnom Slovensku pravdepodobne spečatený. Rosička anglická (Drosera anglica) je ďalším mimoriadne ohrozeným druhom na našom území. Lokalít výskytu je menej ako 10 a z toho mnohé sú na pokraji zániku.  

Medzi najzávažnejšie ohrozujúce faktory v SR patria:

-    odvodňovanie v dôsledku poľnohospodárskych činností
-    zarastanie lokalít náletovými drevinami a inváznymi rastlinami
-    výstavba


Mäsožravé rastliny a ich biotopy sú chránené:
-     medzinárodnými dohovormi – Ramsarský dohovor o ochrane mokradí, dohovor CITES o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín
-    medzinárodnou legislatívou - Natura 2000
-    národnou legislatívou – zákon. č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny